Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баян-Өлгий

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга:

2012-2016 онд Б.Лазатхан

2016 оноос Далел Бауыржан

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд Х.Дармен

2016 оноос А.Гылымхан

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Х.Ёрбол, Б.Шолпан

2016 оноос Х.Ербол

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл Х.Саулеш

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос А.Даримхан

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 оноос

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга:

2016 оноос Р.Хуатхан


Баян-Өлгий аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Баян-Өлгий аймгийн үзүүлэлтийг танилцуулж байна.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 30 оноо (15-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 33.2 оноо (12-р байр)

Нэгдсэн дүн – 33.3 оноо (15-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 26.0 оноо (20-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 20.8 (22-р байр)


Баян-Өлгий аймгийн төсвийн мэдээллийн  эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Баян-Өлгий аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Баян-Өлгий аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-4577

Advertisements
 
%d bloggers like this: