Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Булган

БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга:

2012-2014 онд Д.Батсайхан

2016 оноос М.Оюунбат

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2014 онд аймгийн засан дарга Д.Эрдэнэбат

2016 оноос З.Батзориг

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд О.Наранжаргал

2016 оноос О.Наранжаргал

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос Ц.Батжаргал

Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 оноос

ЗД-ийн дэргэдэх санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга:

Батмөнх Баттулга


Булган аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Булган аймгийн үзүүлэлтийг танилцуулж байна.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 60.0 оноо (3-4-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 38.0 оноо (6-р байр)

Нэгдсэн дүн – 44,6 оноо (4-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 36,5 оноо (11-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгаанд эзэлсэн байр (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 34,6 оноо (17-р байр).


Булган аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Булган аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Булган аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: