Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дорнод

ДОРНОД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд Р.Зоригтбаатар

2016 оноос Л.Хишигтогтох

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2013-2015 онд С.Ганбат

2015 оноос М.Бадамсүрэн

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Н.Базаррагчаа

2016 оноос Ч.Болормаа

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос Ч.Нэргүй

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 оноос Б.Болортуул


Дорнод аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Дорнод аймгийн үзүүлэлтийг танилцуулж байна.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 40 оноо (12-13-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 35.0 оноо (11-р байр)

Нэгдсэн дүн – 36.5 оноо (11-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 29,3 оноо (16-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 26,7 оноо (20-р байр).


Дорнод аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Дорнод аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Дорнод аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: