Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орхон

ОРХОН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга:

2012-2016 онд Б.Мягмарсүрэн

2016 оноос П.Пүрэвлхагва

Аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2015 онд Г.Зоригт

2015-2016 онд С.Дангаасүрэн

2016 оноос Д.Батлут

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Д.Мөнх-Эрдэнэ

2016 оноос Н.Бямбацэцэг

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос Л.Оюунгэрэл

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 он хүртэл Д.Цогбадрах

2016 оноос Ц.Нармандах

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга

2016 оноос Д.Сайзмаа 


Орхон аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Орхон аймгийн үзүүлэлтийг танилцуулж байна.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 10,0 оноо (21-22-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 19,5 оноо (21-р байр)

Нэгдсэн дүн – 16.6 оноо (22-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 32,1 оноо (14-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 37,3 оноо (17-р байр).


Орхон аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Орхон аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Орхон аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: