Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сэлэнгэ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга:

2008-2016 онд Ж.Санжжав

2016 оноос  Г.Бямбаа

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд С.Бүрэнбат

2016 оноос Ш.Оргил

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд М.Нарантуяа

2016 оноос М.Нарантуяа

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос П.Эрдэнэсайхан

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 он хүртэл Ч.Энхтуяа

2016 оноос Ч.Энхтуяа

ЗД-ийн дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга: 

2016 оноос Б.Дарихжав


Сэлэнгэ аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Сэлэнгэ аймгийн үзүүлэлт ийм байжээ.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 65.0 оноо (2-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 40,2 оноо (4-р байр)

Нэгдсэн дүн – 47,6 оноо (3-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 18,3 оноо (21-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 53,9 оноо (2-р байр).


Сэлэнгэ аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Сэлэнгэ аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Сэлэнгэ аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: