Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төв

ТӨВ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга:

2002 – 2012 онд Ж.Батжаргал

2012-2016 онд Ц.Мэндсайхан

2016 оноос Ц.Энхбат

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2004-2012 онд Ц.Энхбат

2012-2016 онд Д.Баярбат

2016 оноос Ж.Батжаргал

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Ю.Бямбацогт

2016 оноос Ю.Бямбацогт

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл Э.Амарсайхан

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос Д.Батжаргал

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 оноос Ц.Хишигжаргал


Төв аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Төв аймгийн үзүүлэлт ийм байжээ.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 50,0 оноо (7-10-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 36.0 оноо (8-р байр)

Нэгдсэн дүн – 40,2  оноо (6-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 51,9 оноо (2-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 38.0 оноо (12-р байр).


Төв аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Төв аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Төв аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: