Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Багахангай

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Дүүргийн ИТХ-ын дарга: 

2012-2016 онд Л.Баасгай

2016 оноос Х.Цогцэцэг

Дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2008-2012 онд И.Батнасан

2012-2016 онд С.Эрдэнэбаяр

2016 оноос С.Эрдэнэбаяр

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Ц.Мягмарсүрэн

2016 оноос Ц.Мягмарсүрэн

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга:

2012-2016 онд О.Содовжамц

2016 оноос О.Содовжамц

Дотоод аудитын албаны дарга: 

2016 оноос Л.Баасгай


Багахангай дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. 2016 оны судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулсан ба судалгааг иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт

(авбал зохих оноо – 100)

Үнэлгээ – 24,8 оноо (9-р байр).


Багахангай дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дүүргийн төсвийн мэдээлэл

Дүүргийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Дүүргийн шилэн данс

Дүүргийн ИТХ-ын шилэн данс

Дүүргийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Багахангай дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Багахангай дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

 
%d bloggers like this: