Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянгол

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Дүүргийн ИТХ-ын дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд Д.Дэлгэрбат

2016 оноос Г.Энхболд

Дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд Д.Оросоо

2016 оноос С.Одонтуяа

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Д.Долгормаа

2016 оноос Д.Долгормаа

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга:

2012-2016 онд Ш.Баярмаа

2016 оноос Ч.Мөнхбаяр

Дотоод аудитын албаны дарга: 

2016 оноос


Баянгол дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. 2016 оны судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулсан ба судалгааг иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт

(авбал зохих оноо – 100)

Үнэлгээ – 35,6 оноо (3-р байр).


Баянгол дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дүүргийн төсвийн мэдээлэл

Дүүргийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Дүүргийн шилэн данс

Дүүргийн ИТХ-ын шилэн данс

Дүүргийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Баянгол дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Баянгол дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: