Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянзүрх

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Дүүргийн ИТХ-ын дарга: 

2012-2016 онд Ц.Батхүү

2016 оноос

Дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд Т.Пүрэвдаваа

2016 оноос Т.Баясах

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2016 он хүртэл Ц.Наранчимэг

2016 оноос Ц.Өсөхбаяр

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга:

2016 он хүртэл Э.Буян-Өлзий

2016 оноос Э.Буян-Өлзий

Дотоод аудитын албаны дарга: 

2016 оноос


Баянзүрх дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. 2016 оны судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулсан ба судалгааг иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт

(авбал зохих оноо – 100)

Үнэлгээ – 36,1 оноо (2-р байр).


Баянзүрх дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дүүргийн төсвийн мэдээлэл

Дүүргийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Дүүргийн шилэн данс

Дүүргийн ИТХ-ын шилэн данс

Дүүргийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Баянзүрх дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Баянзүрх дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: