Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сонгинохайрхан

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Дүүргийн ИТХ-ын дарга:

2012-2016 онд Х.Нямбаатар

2016 оноос Б.Мөнхцэцэг

Дүүргийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2012-2016 онд М.Чинболд

2016 оноос Ж.Сандагсүрэн

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд С.Болорцэцэг

2016 оноос Д.Батцэцэг

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга:

2016 оноос Х.Батхүү

Дотоод аудитын албаны дарга: 

2016 оноос Ж.Янжмаа


Cонгинохайрхан дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. 2016 оны судалгаанд нийслэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулсан ба судалгааг иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт

(авбал зохих оноо – 100)

Үнэлгээ – 30,3 оноо (5-р байр).

 


Cонгинохайрхан дүүргийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дүүргийн төсвийн мэдээлэл

Дүүргийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Дүүргийн шилэн данс

Дүүргийн ИТХ-ын шилэн данс

Дүүргийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Cонгинохайрхан дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Cонгинохайрхан дүүргийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: