Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хэнтий

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга: 

2012-2016 онд С.Пүрэвжав

2016 оноос Л.Батсайхан

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2008-2012 онд Д.Эрдэнэбаатар

2012-2016 онд Ж.Оюунбаатар

2016 оноос Н.Ганбямба

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд С.Хэрлэнчимэг

2016 оноос С.Нямдаваа

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл Д.Билгээ

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос Ц.Дэмбэрэлсайхан

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 оноос Ч.Эрдэнэбаатар


Хэнтий аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Хэнтий аймгийн үзүүлэлт ийм байжээ.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 20,0 оноо (19-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 19.9 оноо (20-р байр)

Нэгдсэн дүн – 19,9 оноо (20-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 37,1 оноо (9-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 36.0 оноо (15-р байр).


Хэнтий аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Хэнтий аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Хэнтий аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: