Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО

Албан тушаалтнууд

Аймгийн ИТХ-ын дарга:

2012-2016 онд Л.Батчулуун

2016 оноос Х.Сугир

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

2008-2016 онд Б.Бадраа

2016 оноос Н.Наранбаатар

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга: 

2012-2016 онд Б.Нарантуяа

2016 оноос

Худалдан авах ажиллагааны алба (2016.11 хүртэл)-ны дарга:

2016 оны 11-р сар хүртэл Б.Батдорж

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 

2016 оноос Ц.Бурмаа

Орон нутгийн өмчийн газрын худалдан авах ажиллагааны албаны дарга Э.Ишбаяр

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор: 

2016 оноос П.Алтанзаяа


Өмнөговь аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс

Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2011, 2013, 2016 онуудад Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын индекс буюу төсвийн баримт бичиг ба үйл явц нь иргэд, олон нийтэд хэр нээлттэй, тэдний хяналт, оролцоог хэрхэн хангаж байгааг судлаад олон улсын аргачлалаар үнэлсэн юм. Судалгааг тухайн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн болно. Өмнөговь аймгийн ийм байжээ.

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2011” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Төсвийн үндсэн баримт бичгүүдийн ил тод байдал – 25,0 оноо (18-р байр)

Төсвийн ил тод байдлын эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоо – 31,7 оноо (13-р байр)

Нэгдсэн дүн – 29,7 оноо (16-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2013” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 44,5 оноо (7-р байр)

“Орон нутгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын индекс – 2016” судалгааны үзүүлэлт (авбал зохих оноо – 100)

Нэгдсэн дүн – 41,2 оноо (8-р байр).


Өмнөговь аймгийн төсвийн мэдээллийн эх сурвалжууд

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Аймгийн төсвийн мэдээлэл

Аймгийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Аймгийн шилэн данс

Аймгийн ИТХ-ын шилэн данс

Аймгийн ЗДТГ-ын шилэн данс


Өмнөговь аймгийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын судалгаа, мониторинг

 

 


Өмнөговь аймгийн төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны  мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг

 

id-…

Advertisements
 
%d bloggers like this: