Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сонгинохайрхан дүүрэг’ Category

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/17

дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_10 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_11

Advertisements

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СХД-ийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2016/01/08

2016.01.08 СХД-ийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажил 1

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

СХД-ийн 2016 оны төсөв батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

2015.12.10 СХД-ийн 2016 оны төсөв батлах тухай 1

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

СХД-ийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

2015.12.10 СХД-ийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын хуралдаан болов

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

2015.12.10 СХД-ийн ИТХ-ын хуралдааны мэдээ

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын хуралдаан хуралдуулах тухай тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/01

СХД. Төсөв батлах тов тогтоосон тухай тогтоол 1 СХД. Төсөв батлах тов тогтоосон тухай тогтоол 2

Эх сурвалж: khural.mn сайтад 2015.12.07-ны өдөр мэдээлсэн байв

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СХД-ийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/09/14

СХД-ийн 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн сангийн 2015 оны III сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/28

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 69,751,168.3 17,854,123.0 16,874,602.0 979,521.0
1.1 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 65,087,217.9 17,047,329.0 16,669,602.0 377,727.0
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 64,454,511.3 16,834,972.0 16,548,472.0 286,500.0
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 36,880,353.7 9,374,060.0 9,176,714.0 197,346.0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 4,056,538.5 976,649.0 1,002,972.0 -26,323.0
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 4,186,729.1 1,465,169.0 1,419,921.0 45,248.0
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 726,964.3 189,207.0 179,410.0 9,797.0
1.5 Нормативт зардал 4,116,297.1 1,144,574.0 1,095,577.0 48,997.0
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 568,886.9 156,898.0 203,432.0 -46,534.0
1.7 Томилолт, зочны зардал 81,491.8 27,628.0 24,119.0 3,509.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,312,760.5 585,342.0 699,250.0 -113,908.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 11,524,489.4 2,915,445.0 2,747,077.0 168,368.0
1.2 ТАТААС 0.0
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 632,706.6 212,358.0 121,130.0 91,228.0
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0.0
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 382,025.7 158,506.0 95,569.0 62,937.0
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 250,680.9 53,852.0 20,661.0 33,191.0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4,663,950.4 806,793.0 205,000.0 601,793.0
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 0.0
1.2 ИХ ЗАСВАР 0.0
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 4,663,950.4 806,793.0 205,000.0 601,793.0
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 0.0
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 69,751,168.3 17,854,123.0 17,154,662.0 699,461.0
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 53,078,319.4 13,926,364.0 13,712,536.0 213,828.0
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 12,314,588.7 3,245,030.0 3,294,530.0 -49,500.0
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 0.0
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих 0.0
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 404,309.8 80,936.0 147,596.0 -66,660.0
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих 0.0
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих 0.0
2.8 Бусад эх үүсвэр 0.0

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний 2015 оны I улирлын жагсаалт

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/28

 

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-01-27 Жинст өргөө ХХК 5,141,610.0 ЗДТГ-н халаалт, цэвэр бохир усны зардал
2 2015-01-30 УБ ЦТС ХК СХСалбар 25,741,237.0 Цахилгаанаар халдаг хороодын халаалт, цахилгааны зардал
3 2015-02-13 СХД-н Ахмадын хороо/ОННөөц/ 12,910,000.0 Зах-А/42 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх зардал
4 2015-02-18 СХД-н НҮТөв /200955403/ 9,852,500.0 Золбин нохой устгалын зардал
5 2015-02-18 Хустайн шил ХХК /200955403/ 12,000,000.0 200955403 данснаас 23-р хороонб цахилгаа ЦТП-н үлдэгдэлээс гүйцэтгэлээр
6 2015-02-17 Бэлэн мөнгөөр /ЗДНөөцөөс/ 11,707,400.0 2014 оны захирамжуудын үлдэгдэл
7 2015-02-13 Жинст өргөө ХХК 5,625,772.0 ЗДТГ-н халаалт, цэвэр бохир усны зардал
8 2015-02-27 УБЦТСүлжээ ХК СХ салбар 22,284,474.0 тогоор халдаг хороодын халаалт
9 2015-03-18 Банзарын Мөнхцэцэг 7,000,000.0 Туш-Б/80 Орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх буцалтгүй тусламж
10 2015-03-23 Сорос компьютрс 9,900,000.0 Зөөврийн болон суурин компьютр, принтер
11 2015-03-18 Оросын Ханрайсүрэн 7,000,000.0 Туш-Б/80 Орон сууцны дэмжлэг үзүүлж буцалтгүй тусламж
12 2015-03-27 УБЦТС ХК СХ Салбар 20,845,125.0 Тогоор халдаг хороодын халаалтын хөлс

 

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сонгинохайрхан дүүргийн 2015 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/28

СХД-ийн 2015 оны ХАА-ны төлөвлөгөө 1 Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Leave a Comment »

Нийслэлийн аудитын газраас өгсөн албан даалгавар, түүний хариу

Posted by budvaabyambaa on 2015/03/24

2015.03.24 Аудитын албан шаардлага 1

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СХД-ийн 2014 оны төсвийн тодотгосон төлөвлөгөөг батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/30

2014.12.30 СХД-ийн 2014 оны төсөвт тодотгол хийх тухай 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Leave a Comment »

СХД-ийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын биелэлтийг үнэлэх, эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/11

2014.12.11 СХД-ийн эд.зас.нийгмийн 2014 оны зорилтыг дүгнэх, 2015 оны зорилтыг батлах тухай 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

………… оны …..  сарын …… өдрийн

 …….. дугаар тогтоолын хавсралт

ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015  ОНЫ ЗОРИЛТ

Д/д

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хариуцах

байгууллага

хэлтэс, алба

Нэг. Дүүргийн эдийн засаг, санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлнэ.

          1.1.  Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих талаар

1

1.1.1. Зээлийн барьцаа, батлан даалтын хуулийг хэрэгжүүлэхэд дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг чиглүүлнэ. Өрхийн болон бичил бизнес эрхлэгчдэд бизнесээ тогтвортой эрхлэх чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

ХҮХ

ЖДҮДТ

2

Үйлдвэрлэл эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн зөвөлгөөн, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

ХҮХ

ЖДҮДТ

3

1.1.2. Аж ахуйн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт, бизнес инкубаци болон төсөл хөтөлбөр боловсруулах зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлнэ. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг мэргэшүүлэх шатны сургалтанд хамруулж, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, инкубатор төвд бойжигчдын тоог нэмэгдүүлнэ.

ХҮХ  ЖДҮДМСТ

4

1.1.3. Дүүргийн эдийн засгийн тэргүүлэх 5 чиглэл болох сүү, мах, барилгын материал, сүлжмэл, оёдол, гар урлалын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтыг дээрх салбарт чиглүүлж, дүүргийн брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгоно Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих салбар зөвлөлийг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.

ХҮХ

5

Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хөнгөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэгт хамруулж, дүүргийн брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулаж сурталчилна.

ХҮХ,

ХХ

6

1.1.4. Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр гадаад,  дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран  ажиллана. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамтын ажиллагаатай улсуудын  бизнес эрхлэгчидтэй холбох үйл ажиллагаа зохион байгуулна.

ХҮХ, ХМОНХА

7

1.1.5. Газар тариалан, төмс, хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллана. Чацаргана бусад жимс жимсгэнэ тариалах, хөрс ургамал хамгааллын цогц сургалт зохион байгуулна.

ХҮХ

8

Хаврын тариалалт, намрын ургац хураалтын дүн мэдээг нэгтгэн хяналт, шалгалт хийнэ.

ХҮХ

9

Намрын ногоон өдрүүд арга хэмжээг зохион байгуулна.

ХҮХ

10

1.1.6.  “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. “Эрчимжсэн мал аж ахуй” дэд хөтөлбөр батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

ХҮХ

11

Зам тээврийн шалган нэвтрүүлэх  товчоодод ажиллаж буй улсын байцаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулж хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

МХХ

12

Зөвшөөрөгдөөгүй цэгт мал худалдаалдаг асуудлыг таслан зогсооно.

МХХ

13

1.1.7. Худалдаа, нийтийн хоол, аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. Худалдаа, нийтийн хоол, зочид буудал, дэн буудлын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газруудад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.

ХҮХ

14

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран аттестатчилал явуулж, согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоог бууруулна.

ХҮХ

15

Согтууруулах ундаа худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хууль эрх зүйн уралдаан тэмцээн, зөвлөн туслах сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна.

ХҮХ

16

Зочид буудал, дэн буудлын үйлчилгээний ажилтнуудын дунд холбогдох хууль тогтоомж, стандартын чиглэлээр сургалт зохион байгуулна.

ХҮХ

17

Зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа машинт чингэлгийн худалдаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийнэ.

ХҮХ,

МХХ

18

1.1.8. Толгойт, Баянхошуу, Өнөр бүсүүдэд стандарт шаардлагад нийцсэн хүнсний болон барааны худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор төв байгуулах санаачлагыг дэмжинэ. Худалдаа, үйлчилгээний төв байгуулах, цэг салбараа өргөжүүлэх санал, санаачлага гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

ХҮХ

19

1.1.9. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд хүнсний аюулгүй байдал, зөв зохистой хооллолт, шим тэжээлийн мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулна.

 

ХҮХ

20

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор хүлэмж, зоорины ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт шалгалт хийнэ.

ХҮХ,

МХХ

21

Нөөцийн махны худалдааг зохион байгуулна.

ХҮХ

22

Эмээлтэд мал нядалгааны жишиг газар байгуулна.

МХХ

23

1.1.10. Архи, тамхины болон эрүүл бус хүнсний хэрэглээг бууруулах бүх нийтийн аян өрнүүлэх замаар эрүүл, соёлтой үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн байгууллагыг дэмжинэ.  Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран архи, тамхины хор, хөнөөлийг ойлгуулан таниулах аян зохион байгуулна.

ХҮХ,

ЗХХ

24

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хууль, журмыг сурталчлах зорилгоор сэрэмжлүүлэг хэвлүүлж, сургалт зохион байгуулна.

 

ХҮХ

25

1.1.11. Иргэдэд газар өмчлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэн өмчилсөн газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Иргэн бүрт газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ӨГХА

26

СХД-ийн 22-р хороо Баянголын ам, 24-р хороо Баруун салаа, 25-р хороо Зүүн салаанд зуслангийн зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

ӨГХА

27

1.1.12.  Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, иргэдэд төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг ойртуулна. Үсчин, гоо засалчдын дунд үйлчилгээний соёл, стандартын чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулна.

ХҮХ

28

Ахуй үйлчилгээний чиглэлээр үйлчилгээ явуулах санал санаачлага гаргасан аж ахуйн нэгжийг дэмжин мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.

ХҮХ, ХХ

29 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ахуй үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд холбогдох байгуулагуудтай хамтран хяналт, шалгалт зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.

ХҮХ

30 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлчилгээ ажиллагаа явуулж буй авто үйлчилгээний газруудад холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт, шалгалт зохион байгуулж, хууль, дүрэм журмыг мөрдүүлж ажиллана.

ХҮХ

 

         1.2.  Төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын талаар

31

1.2.1. Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг сайжруулна. Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг  жигд ханган биелүүлнэ.

СТСХ

 

32

Улсын төсвийн болон орон  нутгийн байгууллагуудын төсвийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулан, оновчтой хуваарилах замаар зардлын гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулж төсвөөс төлөх өргүй ажиллах чиглэл баримтлан ажиллана.

СТСХ

333

Орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд торгууль ногдуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудад орлогын төлөвлөгөө хуваарилан гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллана.

СТСХ

334

Хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, дүүргийн ойрын болон дунд хугацааны төлөвлөлтөд тусган ажиллана.

ЭЗТХ,  СТСХ

35

1.2.2. Татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх замаар өөрийгөө тэтгэх эдийн засагтай болох хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, цаашдаа төсвөөс авах татаасыг бууруулах чиглэлд бодлогыг уялдуулна. “Дүүргийн эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх” дэд  хөтөлбөр  хэрэгжүүлнэ.

СТСХ, ТХ, ЭЗТХ, СХ

36

1.2.3. Төсвийн болон Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, байгууллага, иргэнийг татварт бүрэн хамруулах, татварын хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, өр барагдуулах менежментийг боловсронгуй болгоно. Татварын хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил төлбөрт тогтоосон актыг барагдуулах, шаардлагатай тохиолдолд энэ талаар олон нийтэд ил тод мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.

ТХ

37

Татварын хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулж, татварт хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлэх шат дараалсан арга хэмжээ авна.

ТХ

38

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн томоохон зах, худалдааны төвүүдэд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэдийг татварт бүрэн хамруулна.

ТХ

39

1.2.4. Аж ахуйн нэгжийн татварын болон санхүүгийн тайлан тушаалт, тендерийн сонгон шалгаруулалт, үр дүн зэрэгт хүний оролцоог багасгаж, 100 хувь цахим тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн татварын болон санхүүгийн тайлан гаргах, мэдээлэх ажлыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлнэ.

СТСХ, ТХ

40

Худалдан авах ажиллагааг ил тод, нээлттэй, шударга зохион байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг худалдан авах ажиллагааны талаар мэдлэг, мэдээллээр хангаж ажиллана.

ХААА

41

Цахим худалдан авах ажиллагааг нэвтрүүлнэ.

ХААА

42

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, ажлын явц, үр дүнг 100 хувь цахим хэлбэрээр мэдээлж ажиллана.

ХААА

43

1.2.5. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх менежментийг боловсронгуй болгох замаар орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын явцад хяналт тавьж,   ажлын явц, үр дүнг иргэд олон нийтэд тогтмол мэдээлнэ.

ЭЗТХ, ДБТХ

44

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр 2016 онд хийх хөрөнгө оруулалтын ажилд иргэдийн саналыг авч,    орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан нэгдсэн жагсаалт  боловсруулна.

 

ЭЗТХ

45

Дүүргийн тохижилт, бүтээн байгуулалтын  ажилд иргэдийг бүлгийн зохион байгуулалтад оруулах замаар олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллана.

ЭЗТХ

46

1.2.6. Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн болон газрын гэсэн ангиллаар явуулж, нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүрэн хамруулна. Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогын үр дүнг баталгаажуулж, бүртгэлгүй болон хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон хөрөнгийг цаг тухайд нь бүртгэлжүүлнэ.

 

СТСХ, ӨГХА

ААТ

47

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулна.

СТСХ, ӨГХА

ААТ

Хоёр. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, нийгмийн үйлчилгээний чанар

хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлнэ.

            2.1 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, ядуурлыг бууруулах талаар

48

2.1.1. Хороодын хөдөлмөрийн цахим биржийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн байнгын, түр, цагийн ажлын байраар хангах, зөвлөгөө өгөх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлнэ.

 

Хороо бүрт цахим биржийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэн иргэдэд сурталчилж ажиллана.

НХХ, ХХ

Хороод

49

Хөдөлгөөнт биржийн үйл ажиллагааг сайжруулж ажил хайж байгаа иргэдийг ажлын байраар хангаж ажиллана.

НХХ

ХХ

50

2.1.2. Шаардлагатай ажил мэргэжлийн жагсаалтыг хэрэгцээний дарааллаар гарган ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжил олгох болон мэргэшүүлэх давтан сургалтанд хамруулан тэдгээрийн 60-аас доошгүй хувийг байнгын ажлын байраар хангана. Хороонд  хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг  ажиллуулан хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, ажилгүй иргэдийн бүртгэлийг гаргаж, ажил зуучлалын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэнэ.

НХХ

ХХ

Хороод

51

Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх  бүсчилсэн өдөрлөгүүдийг  улирал бүр зохион байгуулж, ажил олгогч байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж ажиллана.

 

НХХ

ХХ

Хороод

52

Халамж, асрамжийн төвүүдэд хүмүүжсэн залуучууд, хорихоос суллагдсан иргэд, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэн, мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулж, түр болон байнгын ажлын байраар хангах төсөл хэрэгжүүлэх, хувиараа аж ахуй эрхлэхэд  дэмжлэг үзүүлнэ.

 

НХХ

ХХ

53

2.1.3. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт  ажлын байр шинээр бий болгох асуудлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллана.

НХХ

ХХ

54

“Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт ба цагийн ажил”   хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн оюутны хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлж ажлын байранд зуучлахад дэмжлэг үзүүлнэ.

 

НХХ

ХХ

55

2.1.4. Ахмад насны болон нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эхчүүдэд амьдрах орчноо сайжруулах, байгаль орчноо нөхөн сэргээх ногоон ажлын байр бий болгох, хамтарч ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн амьдрах орчноо сайжруулан нөхөн сэргээх, ногоон ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

 

НХХ

ХХ

56

Зорилтот бүлгийн иргэдийг  төрөл бүрийн мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулна.

НХХ

ХХ

57

2.1.5. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг ядуурлыг бууруулах зорилттой уялдуулж нийгмийн халамж зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлэгт чиглүүлэх, халамжийн ажилтнуудын ажлын арга барилыг шинэчлэж, нийгмийн халамж шаардлагатай өрх иргэдэд хүрч үйлчилнэ. Хөдөлмөр эрхлэх чадвартай ахмад настны судалгааг гарган, холбогдох ажлуудыг зохион байгуулна.

 

 

НХХ

НХҮХ

58

Зорилтот бүлгийн өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэн хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болоход чиглүүлэх төсөл, хөтөлбөрт хамруулж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ

НХҮХ

59

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран бага орлоготой 700–аас доошгүй өрхийн амьжиргааны түвшинг  дээшлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

НХХ

НХҮХ

60

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд  хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын оролцоо түншлэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн үйлчилгээнд ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулна.

НХХ

НХҮХ

61

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр  хамтран ажиллана.

НХХ

НХҮХ

62

2.1.6. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчлах, нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх талаар ажил зохион байгуулж, тэтгэврийн даатгалыг нөхөн авах иргэдэд мэдээлэл өгч хамруулна. Иргэдэд нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийг сурталчлан, сайн дурын нийгмийн даатгалд хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлнэ.

НХХ

НДХ

63

Нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй ажил олгогч байгууллагуудын жагсаалт, судалгааг  Татварын хэлтэстэй хамтран  гаргаж  нийгмийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

НХХ

НДХ

          2.2  Эрүүл мэнд, биеийн тамирын чиглэлээр

64

2.2.1. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай болгож, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж материаллаг баазыг нэмэгдүүлнэ. Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааг сайжруулах зорилгоор сайн дурын идэвхтэнүүдийг сонгон сургалтанд хамруулж, өрхийн эрүүл мэндийн төвд ажиллуулж сар бүр ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгоно.

 

ЭМТ

65

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг нэн шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр /ЭХО аппарат-3,  зүрхний ЭХО-1, ходоодны дуран-1, рентген аппарат-2, зүрх судасны эмгэгийн оношлогооны аппарат/ хангах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

НХХ, ЭМТ

66

Иргэдийн дунд зонхилон тохиолдох бэлгийн замын халдвар, сүрьеэ болон бусад халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт  хүн амын 20%-иос доошгүй хувийг хамруулна.

НХХ, ЭМТ

67

3-р амбулаторийн дулааны  шугамын засварын ажлыг хийлгэх талаар зохих байгууллагад уламжилж  шийдвэрлүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

68

Эрүүл мэндийн төвийн барилгыг засварлах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

69

Агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах сэдвээр иргэд, олон нийтэд зориулсан мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны материал боловсруулан  түгээнэ.

НХХ, ЭМТ

70

Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх хөтөлбөрийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад төрийн, төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

ДЭМБ

71

Эрүүл мэндийн төвийн 2 дугаар амбулаторийн барилгын газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

НХХ, ЭМТ

ӨГХА

72

“Эрүүл хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

73

2.2.2. Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт 45-аас дээш насны иргэдийн 50-с доошгүй хувийг хамруулж , өвчлөлийн судалгааг гарган тэргүүлэх байр эзэлж байгаа 3 өвчлөлөөс сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

74

Элэгний хавдар, чихрийн шижин өвчнүүдийн эрт илрүүлгийн үзлэг зохион байгуулж эмчилгээний үр дүнг сайжруулах, шаардлагатай эм, багаж хэрэгслэлээр хангах ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

75

Элэгний В,С вирусын маркер болон хурдавчилсан оношлуураар Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг хангах саналыг зохих байгууллагад уламжлан ажиллана.

НХХ, ЭМТ

76

Осол гэмтлээс сэргийлэх талаар мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, бага насны хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна.

НХХ

ЭМТ

77

Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон эрсдэлт бүлгийн охидод  хүсээгүй  жирэмслэлтээс хамгаалах  талаар мэдлэг, дадал олгох сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна.

НХХ

ЭМТ

78

“Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

БХ

79

Дүүргийн эрэгтэйчүүдийн дундах өвчлөл, эрсдэлт хүчин зүйлсийн судалгаа хийж, холбогдох арга хэмжээ зохион байгуулна.

НХХ, ЭМТ

80

Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, хамт олон, өрх, иргэнийг шалгаруулах, сурталчлах үйл ажиллагаа зохион байгуулна.

НХХ, ЭМТ

   81

2.2.3. Цахим бүртгэлийг хэрэгжүүлэн, хүн амд чирэгдэлгүй, товлолт үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. Цахим бүртгэлийг сайжруулахад шаардлагатай компьютерээр амбулторуудыг хангах ажлыг холбогдох газруудад уламжилж, шийдвэрлүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

    82

Программ болон техник хангамж, сүлжээг сайжруулж, интернетийн орчин бий болгоно.

ЭМТ

   83

Амбулаториудыг автомат дугаар тараагч машинаар хангана.

ЭМТ

84

2.2.4. Эмнэлгийн эмч,  мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. Өрхийн, гэмтлийн, мэс заслын болон сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарыг чадваржуулах сургалтыг “Осол гэмтлээс сэргийлэх нь” сэдвээр зохион байгуулж, зөвлөгөө, тусламжийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлнэ.

НХХ, ЭМТ

85

Эмч, сувилагч нарыг мэргэшүүлэх, ажлын байран дах болон давтан сургалтад хамруулан туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулна.

ЭМТ

86

2.2.5. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар “Эрүүл мэндийн хөгжил-4” төслийн хүрээнд дүүргийн жишиг эмнэлэг байгуулна. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар баригдах “Жишиг эмнэлэг”-ийн барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дүүргийн зүгээс шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.

НХХ, НЭ

87

2.2.6. Иргэдийн  биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцлийг бүрдүүлэн бие бялдрын чийрэгжүүлэлтийн түвшинг дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Спорт цогцолборын барилгыг ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагааг жигдрүүлэн олон нийтэд сурталчилна.

НХХ, БТСХ

88

Усан спорт сургалтын төвийн үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан, иргэдийн усан спортоор хичээллэх боломжийг  бүрдүүлж, баг, тамирчдыг уралдаан тэмцээнүүдэд оролцуулна.

НХХ, УССТ

89

“Зөв хооллолт, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих үндэсний стратеги”-ийг хэрэгжүүлж, хийн дасгал, Зумба фитнесийн багш бэлтгэн уралдаан тэмцээн зохион байгуулна.

 

НХХ, БТСХ

90

Хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулна.

 

НХХ, БТСХ

БХ

91

Засаг даргын нэрэмжит “999 өсвөрийн шатарчин” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сургууль бүрт шатрын клуб ажиллуулна.

НХХ, БТСХ

БХ

92

Нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх, сурталчлах уралдаан, тэмцээнийг  “Спортлог  Сонгинохайрханчууд”  уриан дор үе шаттай зохион байгуулна.

НХХ, БТСХ

             2.3 Боловсролын талаар

 

93

2.3.1. Улсын болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог нэмэгдүүлэн хичээллэх ээлжийн тоог бууруулж, анги дүүргэлтийн стандартыг мөрдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. Баруун салаанд баригдаж буй 640 хүүхдийн суудалтай ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг ашиглалтад оруулах, 104-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх асуудлаар холбогдох арга хэмжээ авна.

НХХ, БХ

94

640 хүүхдийн суудалтай лабортори сургууль, 25-р хорооны сургуулийн барилгын ажлыг эхлүүлэх асуудлаар холбогдох арга хэмжээ авна.

НХХ, БХ

95

27, 29-р хороодод сургууль цэцэрлэгийн барилгын газрын асуудлыг холбогдох газруудад уламжилна.

НХХ, БХ, ӨГХА

96

Сургууль, сургуулийн өргөтгөл бариулах шаардлагатай газруудын судалгааг гаргаж,  холбогдох байгууллагуудад хандана.

НХХ, БХ

97

2.3.2. Улсын болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. 4, 7-р хороодын цэцэрлэг, 19-р хорооны 26-р  цэцэрлэгийн барилгын үйл ажиллагааг  дуусгана.

 

НХХ, БХ

98

8, 20-р хороодод тус бүр 120 хүүхдийн ортой цэцэрлэг,   38, 91-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх асуудлаар холбогдох арга хэмжээ авна.

НХХ, БХ

99

1, 23, 26, 30, 31-р хороодод тус бүр 120 ортой цэцэрлэгийн барилга бариулах асуудлаар холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

НХХ, БХ

100

9-р хорооны цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга худалдаж авах асуудлаар  холбогдох газруудад хандана.

НХХ,  БХ

101

Гэр цэцэрлэгийн салбар бүлэг байгуулж, хувилбарт сургалтыг зохион байгуулна.

НХХ, БХ

102

2.3.3.Сургууль, цэцэрлэгт эрүүл аюулгүй, хүртээмжтэй  сургалтын орчинг бүрдүүлнэ. Сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын гадаад, дотоод орчин сайжруулах зорилгоор шаардагдах хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг үргэлжлүүлнэ.

НХХ, БХ

103

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн эрүүл аюулгүй орчин, нөхцлийг хангах зорилгоор гадна  гэрэлтүүлэг, хяналтын камер,  нэг хүүхдэд оногдох угаалтуур суултуурын тоог нэмэгдүүлнэ.

НХХ, БХ

104

“School police” ажлыг идэвхжүүлэн сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлж, сургууль орчмын аюулгүй орчин бүрдүүлэлтэнд хяналт тавьж ажиллана.

НХХ, БХ

105

158-р цэцэрлэгийн дээвэр, 42-р сургуулийн спорт заалны засварын талаар холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

НХХ, БХ

106

Ирээдүй цогцолборын 2 дугаар дунд сургуульд уншлагын танхим байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ, БХ

107

Ахлах ангийн сурагчдын дунд хорт зуршлаас татгалзах сургалт, семинарын ажлыг  идэвхижүүлнэ.

НХХ, БХ

108

2.3.4. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дэргэдэх хоолны газрыг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, баталгаатай хоол хүнсээр үйлчлэх бүх нөхцлийг бүрдүүлж үдийн цай хөтөлбөрийг чанаржуулна. Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн байгууллага, эцэг эхийн хяналтыг тогтмолжуулж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үзүүлэх сургалт, өдөрлөг зохион байгуулна.

НХХ, БХ, ХҮХ,МХХ

109

2.3.5. ЕБС-уудыг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд бүрэн шилжүүлж, бага, дунд боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь боловсролд боловсролын шинэчлэлийг гүнзгийрүүлж, бага боловсролын “Цөм хөтөлбөр”-ийг түгээн дэлгэрүүлж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

НХХ, БХ

110

Бага боловсролын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын байгууллагатай хамтран аян зохион байгуулна.

НХХ, БХ

111

2.3.6. Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг цахимжуулах,  эцэг эх, багш, сурагчдад зориулсан мэдээллийн төвүүд, суралцагчдын амьдрах ухаан, харилцааны ур чадвар, сэтгэн бодох, өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг бүрдүүлэх “book cafe”-г байгуулна. 65, Ирээдүй 2-р ахлах сургуулийг цахимжуулж, сургалтын зарим үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ.

НХХ, БХ

112

Эцэг эх, багш, сурагчдад зориулсан мэдээллийн төвийг Толгойт бүсийн сургуулиудад  байгуулна.

НХХ, БХ

113

Ирээдүй цогцолбор 1-р ахлах сургуульд суралцагчдын амьдрах ухаан, харилцааны ур чадвар, сэтгэн бодох, өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг бүрдүүлэх “book cafe” байгуулна.

НХХ, БХ

114

2.3.7. Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангана. Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, багшлах боловсон хүчний чанарыг дээшлүүлж, үе шаттайгаар сургалтанд хамруулна.

НХХ, БХ

115

Төрийн бус цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

НХХ, БХ

116

2.3.8. Гэгээрэл хөгжлийн төвийг бие даасан ажлын байртай болгож, Гэгээрэл хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг албан  бус боловсролын үйлчилгээнээс иргэн бүрт хүрч үйлчлэх “Насан туршийн боловсролын төв” болгон өргөжүүлнэ. Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн барилгын санхүүжилтийг холбогдох газруудад уламжилна.

НХХ, АББНТБТ

117

Бичиг үсгийн анхан шатны сургалтад шинээр боловсрол нөхөн олгох сургалтын танхимыг хамран сургах тойргийг түшиглэн хичээллүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

НХХ, АББНТБТ

118

Насанд хүрэгчдийн сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах сургалтын танхимыг  төрийн болон төрийн бус байгууллагыг түшиглэн нээх боломжийг бүрдүүлнэ.

НХХ, АББНТБТ

119

Дүйцсэн болон насанд хүрэгчдийн сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүнээр хангах,  сайжруулах шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ, АББНТБТ

            2.4  Соёл урлагийн чиглэлээр

 

120

2.4.1. Иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

Соёлтой өрх,  хороог шалгаруулан  сурталчилна.

НХХ

хороод

121

Утга соёлын өв тээгч иргэдийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, алдаршуулах, тэмцээн уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ.

НХХ

хороод

122

Хороодын бичил номын сан болон  Жаргалант тосгоны соёлын ордны номын санг баяжуулна.

НХХ,  хороод

Соёлын төв

123

Иргэдийн дунд соёлыг хэвшүүлэх, гоо зүйн зөв дадал эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулна.

НХХ

хороод

124

Ардын ёс заншлыг хүүхэд,  залуучуудад өвлүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.

НХХ, БХ

125

Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг  шалгаруулах уралдаан зохион байгуулна.

НХХ, БХ

126

Дүүргийн  цэцэрлэгүүдийн дунд Уран жиргээ уран уншлагын  уралдаан зохион байгуулна.

НХХ, БХ

127

Соёлын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана.

 

НХХ, ХҮХ

МХХ

128

2.4.2. Соёл, урлагийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг чанартай хэрэгжүүлнэ.

 

ЕБС-ийн сурагчдыг Түүх соёлын дурсгалт газруудаар аялуулна.

НХХ

 

129

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

НХХ

130

Монгол цуур  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, судалгааг гаргана.

НХХ

131

2.4.3. Дүүргийн соёл, урлагийн наадмыг 2 жил тутам зохион байгуулна ЕБС-ийн сурагчдаас бүрдсэн ардын урлагийн хамтлагуудын тоог нэмэгдүүлнэ.

НХХ, БХ

ЕБС

132

Авьяас хөтөлбөрийн хүрээнд  урлагийн наадам зохион байгуулна.

НХХ, БХ

133

2.4.4. Дүүргийн Соёлын төвийг байгуулж иргэдэд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. Дүүргийн соёлын ордон бариулах талаар холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

НХХ

2.5 Хүүхэд, залуучуудын талаар

 

134

2.5.1. Хүүхэд хөгжлийн төв байгуулж үйл ажиллагааг нь жигдрүүлнэ.

 

Хүүхдийн асрамжийн газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн байр барих ажлыг эхлүүлнэ.

НХХ, ХГБХТ

135

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн  дэргэд “Хүүхэд, гэр бүлд зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх сэтгэлзүйн өрөө”  тохижуулан, үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ.

НХХ, ХГБХТ

136

2.5.2. Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын харъяа “Хүүхдийн тусламжийн утас-108”,  Цагдаагийн газрын харъяа “Гэр бүлийн хүчирхийллийн утас-107”-тай хамтран ажиллаж, дуудлагыг шуурхай барагдуулна.

НХХ, ХГБХТ

137

Хороодын хамтарсан багийг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулан үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, байнгын ажиллагаатай байлгах зорилгоор аян зохион байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

138

Гэр бүлийг дэмжих чиглэлээр “Гэр бүлээ сонсъё” аян зохион байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

139

2.5.3. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд болон  эмзэг бүлгийн хүүхэд, залуучуудад нийгмийн ажлын үйлчилгээг хүргэнэ.

 

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийг асруулах, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох ажлыг зохион байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

140

Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх цуврал сургалт, сурталчилгааны ажлыг  зохион байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

141

Зорилтот бүлгийн бичиг баримтгүй иргэд, хүүхдүүдийг бичиг баримтжуулах.

НХХ, ХГБХТ

142

Эмзэг бүлгийн өрхийн хүүхдүүдийг зусланд амраана.

 

 

НХХ, ХГБХТ

НХҮХ

143

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхэд, залуучуудыг  эмчийн үзлэгт  хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

ЭМТ

144

2.5.4. Хүүхэд, залуучуудыг аливаа эрсдэл, хорт зуршил, осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна. Хүүхэд залуучуудыг осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  “Хүүхэд буруугүй”, “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам” аян зохион байгуулж, гарын авлага, сургалт сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

145

Цахим тоглоомын газар, интернэт төвүүдийн үйл ажиллагаанд холбогдох газруудтай хамтран хяналт тавьж, стандартыг мөрдүүлнэ.

НХХ, ХГБХТ

146

Хараа хяналтгүй хүүхдүүд, архины хамааралтай иргэд, залуучуудыг нийгэмшүүлэх “Өөрчлөлт” төслийг үргэлжлүүлж,       3-аас доошгүй төвийг байгуулна.

НХХ, ХГБХТ

НХҮХ

147

2.5.5. Нийгмийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, чадваржуулах ажлыг зохион байгуулна. Хөгжлийн нийгмийн ажилтнуудыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх сертификатны  сургалтанд хамруулна.

НХХ, ХГБХТ

Гурав: Иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

          3.1. Дэд бүтэц

148

3.1.1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн орон сууцны хуучин барилгуудын инженерийн шугам сүлжээг сайжруулна. Орон сууцны барилгуудын инженерийн гадна, дотор шугам сүлжээг  сайжруулах ажлын жагсаалт гарган холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

ДБТХ

149

Газар доорх холбооны болон инженерийн шугам сүлжээний таг, нээлхийний бүрэн бус байдлыг хангаж, стандартын тагтай болгох ажлыг зохион байгуулна.

 

ДБТХ

150

3.1.2. Орон сууцны хорооллын байрны дээвэр болон цахилгаан шатыг үе шаттайгаар засварлаж шинэчилнэ. Орон сууцны хорооллын байрны дээвэр болон цахилгаан шатыг засварлаж,  шинэчлэх ажлыг үргэлжүүлнэ.

ДБТХ

151

3.1.3. Замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор авто замуудыг шинээр барих, авто замын өргөтгөл хийх ажлыг зохион байгуулах, зам засварын ажлын чанарыг сайжруулна. Нийтийн эзэмшлийн болон орон сууц, гэр хорооллын доторх авто зам, гүүрийг шинээр тавих, засварлах үргэлжлүүлнэ.   /12-р хорооны орон сууцны хороолол доторхи авто замын шинэчлэлт, засвар, 15, 21, 30, 31-р хорооны гэр хорооллын хайрган хучилттай авто замуудын засвар, шинэчлэлт/

ДБТХ

152

Явган хүнд зориулсан нүхэн болон гүүрэн гарцын байршлыг судалж, тодорхойлон, барилга угсралтын ажлын саналыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

ДБТХ

153

26-р хороо Арслантай гүүрнээс 780-р усан сан хүртлэх 800м асфальтан зам барих асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

ДБТХ

154

Орбитын уулзвараас-Толгойтын эцэс-Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хийнэ.

ДБТХ

155

3.1.4. Ард Аюушийн гудамжийг Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжтай холбох 3.1 км замыг гүүрийн хамт барина Ард Аюушийн гудамжийг Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжтай холбох 3.1 км замыг гүүрийн хамт барих ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх талаар зохих байгууллага, албан тушаалтанд уламжилна.

ДБТХ

156

3.1.5.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй хуучин орон сууцны барилгуудын газрын эрхийг бүртгэлжүүлж, оршин суугчдын оролцоотойгоор дахин төлөвлөлт хийж барилгажуулах ажлыг концессын гэрээгээр хийж гүйцэтгэнэ. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцнуудын  “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг  дахин төлөвлөж, барилгажуулах журам” –ын дагуу оршин суугчдын саналыг авч, холбогдох газарт хүргүүлнэ.

 

ЭЗТХ

157

3.1.6. Иргэдийг хямд үнэтэй орон сууц, амины орон сууцаар хангахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд өмчлөлийн газраа  орон сууцаар солих, амины орон сууц хэлбэрээр тохижуулах хүсэлтэй иргэдийн судалгаа гаргаж  холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

ЭЗТХ

158

3.1.7. Гэр хорооллын өрхийн усны хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулна. 1, 3, 7,  21, 22, 24, 25,  26, 32-р хороодод гүний худаг, усан сан байгуулна.

ДБТХ

159

3.1.8. Гэр хорооллын эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхийг шинээр холбож, шаардлагатай газруудад хүчдэлийг сайжруулна. 10, 22, 26, 28, 30, 31, 32-р хороодод цахилгааны хүчдэл сайжруулах талаар холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

ДБТХ

160

1-р хорооны Толгойтын 77, 78-р гудамжны айл өрхийн цахилгааны хангамжийг сайжруулна.

ДБТХ

161

3.1.9. Баянхошуу, Орбит, Толгойтод орчимд орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий дулааны станц, бохир усны гол шугамыг барих ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Баянхошуу, Орбит, Толгойт орчимд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршлуудад инженерийн шугам сүлжээ байгуулах ажилд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

ЭЗТХ

162

3.1.10. Гэр хороолол болон шинээр баригдах хороололд ахуйн үйлчилгээний цогцолбор барилга барина. Гэр хороололд  шинээр   Ахуйн үйлчилгээний төв, халуун усны цэгүүдийг барихад концессын хуулиар зохицуулагдах хөрөнгө оруулалтын арга замыг судлана.

ДБТХ

163

3.1.11. Иргэдэд үйлчлэх нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны зогсоолын тоог нэмэгдүүлж, зогсоолыг стандартын шаардлагын дагуу бариулах ажлыг уламжлан шийдвэрлүүлнэ.

ДБТХ

164

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүдэд зорчигч урсгалын бодит судалгааг хийнэ.

ДБТХ

165

3.1.13. Толгойт Сонсголонгийн замын уулзварт барих гүүрэн гарц барих ажлыг эхлүүлнэ. Сонсголонгийн авто замын ажлыг дуусгана.

ДБТХ

3.2 Тохижилт

 

166

3.2.1. Иргэдийн ая тухтай амьдрах, чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх орчныг бүрдүүлэх зорилгоор шаардлагатай газруудад бичил цэцэрлэг, усан оргилуур, тоглоомын талбай, нийтийн бие засах газар, явган хүний зам, гүүр, гарц барина. 5, 7, 19, 27,  28, 29-р хороодод хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулна.

ДБТХ

167

10, 24-р хороодод сагсан бөмбөгийн талбай байгуулна.

ДБТХ

168

5, 8, 9,  17, 19, 22, 30-р хороодод явган хүний зам, шат барьж, засварлана.

ДБТХ

169

7, 22,  26-р хороодод явган хүний гүүр барина.

ДБТХ

170

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

ӨГХА

171

3.2.2. Дүүргийн томоохон гудамж,  нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тохижилт хийнэ. 2, 10, 24-р хороодын гадна орчныг тохижуулна.

ДБТХ

172

2-р хороонд жишиг гудамж байгуулна.

ДБТХ

173

14, 20-р хороодод иргэдийн амрах талбай байгуулна.

ДБТХ

174

170-р цэцэрлэг рүү явдаг гудамжинд авто болон явган хүний зам тавихад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж уламжилна.

ДБТХ

175

3.2.3. Авто зам болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг, дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх рекламны байгууламжийг орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан сайжруулан, орон сууц, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх замаар асалтыг 95 хувьд хүргэнэ. Гэр болон орон сууцны хороололд нийслэлийн,  дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр  шинээр гэрэлтүүлэг тавих ажлыг үргэлжлүүлнэ. /Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1,3, 4, 22, 23, 25, 26, 30, 31-р хороодод/

ДБТХ

176

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжийг орчин үеийн шийдэл бүхий өнгө үзэмжтэй гэрэлтүүлэгтэй болгох ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

ДБТХ

177

Орон сууцны хороолол, гэр хороолол, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг, чимэглэлийн талаар мэдээллийн сангийн  судалгааг цаг тухай бүр баяжуулна.

ДБТХ

178

Толгойт хойгуурхи нийтийн эзэмшлийн замын гэрэлтүүлгийг шинэчлэн ЛЕД гэрэлтүүлэгчтэй болгоно.

 

ДБТХ

Гудамж талбайд байрлуулсан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн реклам, зар сурталчилгааны самбар, байгууламжид тавих хяналтыг сайжруулж, стандартын шаардлага хангасан хаягжилттай айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн тоог нэмэгдүүлнэ.

ДБТХ

ДБТХ

179

  1. 180
3.2.4. Автозам, орон сууцны доторхи зам, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээнд ахиц дэвшил гаргана. Мэргэжлийн байгууллагын  хүн,  хүчийг нэмэгдүүлж,    автозам болон орон сууцны хорооллын авто замуудын  цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд чанарын ахиц гаргана.

 

ДБТХ

181 3.2.5. Тусгай зориулалтын зам, шат, хаалга байгуулах ажлыг дэмжиж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ. Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын байранд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу шат хийнэ.

ДБТХ, НХХ

  1. 182
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх төвийн барилгын газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

ДБТХ, НХХ, ӨГХА

  1. 183
3.2.6. Дүүргийн цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулна. 13, 18-р хороодод цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, тохижуулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ.

ДБТХ

  1. 184
Улаанчулуутын хогийн цэгийг суурьшлын бүсээс тусгаарлах цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

ДБТХ

185

30, 31-р хороодын нутаг дэвсгэр Хамбын овооны  орчим   бичил цэцэрлэг байгуулна.

ДБТХ

186

3.2.7. Тодорхой байршлуудад газар доорх болон давхар граж, авто зогсоол барих чиглэлээр хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана. Хүн амын нягтаршил ихтэй орон сууцны хороололд давхар граж, авто зогсоол барих боломжтой газрын байршлыг судлан,  давхар граж, авто зогсоол барих чиглэлээр хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

 

ДБТХ

Дөрөв. Экологи, байгаль орчныг хамгаалахад ахиц дэвшил гаргана.

187

4.1. Дулааны төвлөрсөн болон бие даасан эх үүсвэрээр хангах боломжгүй гэр хорооллын айл өрхүүдийг эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух, боловсруулсан  түлш болон утаа шүүгчээр хангаж халаалтын зуухнуудын тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ. 100кв-аас дээш хүчин чадал бүхий усан халаалтын зуух ашиглаж буй зуух эзэмшигч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудад холбогдох байгууллагаас олгосон магадлан итгэмжилсэн дүгнэлтийг үндэслэн гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

ДБТХ

188

Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийг бий болгож буй цэгүүд, сайжруулсан зуухны хэрэглээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийж, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна.

ДБТХ

189

Улаанбаатар-Цэвэр агаар төслийн  2014-2015 оны халаалтын улиралд хэрэгжүүлэх зуухны хөтөлбөрт зуухаа солиогүй үлдсэн айл өрхийг хамруулах ажлыг хороодтой хамтран зохион байгуулна.

ДБТХ

190

4.2. Нутаг дэвсгэрийн ойн сан бүхий  талбайд нөхөн сэргээлт,  арчилгаа цэвэрлэгээ хийнэ. Нутаг дэвсгэрийн ойн сан бүхий тодорхой талбайг нөхөн сэргээх, ойн арчилгаа цэвэрлэгээг хийх  талаар  мэргэжлийн  байгууллагад  санал  хүргүүлж  хамтран  ажиллана.

ДБТХ

191

22-ын товчооны орчим  тарьсан модны арчилгаа, тордолгоонд анхаарч,  хамгаалах зурвас хийх ажлыг зохион байгуулна.

ДБТХ

192

Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэд,  аж  ахуй  нэгж байгууллагуудын эзэмшлээсээ   50 м хүртэл  орчны нийтийн  эзэмшлийн газрын тохижилт, цэвэрлэгээ,  зам  талбай,  ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалтыг хариуцах  үүргийг мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллана.

ДБТХ

193

4.3. Ногоон бүсийн хортон шавьж, өвчний тархалтын судалгаа хийж, хортон шавьж өвчний устгалыг  2000 га талбайд хийнэ. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн ойн сан бүхий газарт ойн хөнөөлт  хортон шавьж, өвчний тархалтанд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран   судалгаа хийж, устгалын ажлыг зохион байгуулна.

ДБТХ

194

4.4. Нутаг дэвсгэрийн ногоон бүсийн тодорхой хэсгийг иргэдийн нөхөрлөлд хариуцуулах ажлыг судлан шийдвэрлэнэ. 21, 24, 25-р хороодын нутаг дэвсгэрийн ногоон бүсийн тодорхой хэсгийг хамгаалахаар иргэдээс ирүүлсэн санал, санаачлагыг судлан  дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд асуудал оруулан шийдвэрлүүлж,  хамтран ажиллана.

ДБТХ

195

Эзэмшил  талбайдаа     өөрийн  хөрөнгөөр ногоон  байгууламж  хийж  тохижуулсан аж ахуй нэгж,  байгууллагыг  олон  нийтэд  сурталчлан  урамшуулна.

ДБТХ

196

Нийтийн эзэмшлийн талбай, сургуулийн орчинд тарьсан мод, зүлэг, цэцгийн мандал арчлах баг, “Эко бүлэг” –ийг ерөнхий боловсролын сургуулиудад байгуулан, зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллана.

ДБТХ, НХХ

197

Туул голын дүүргийн нутагт дэвсгэрт хамаарах хэсэгт  “Эко эргүүл” ажиллуулж, бохирдлоос хамгаална.

ДБТХ

198

Хашаандаа  мод бут, сөөг  өөрийн хөрөнгөөр тарьж ургуулсан  иргэнд урамшуулал  олгох  тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллана.

ДБТХ

199

4.5. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах булаг, шанд, нуурын  орчныг тохижуулж, хамгаалалтанд авах, ногоон бүс бүхий уулын амуудад байгаль орчны орон тооны бус байцаагчийн тоог нэмэгдүүлнэ 8-р хорооны Гүнжийн нуурыг амралт,  чөлөөт цагийн бүс болгох ажлын хүрээнд  мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч байгалийн тогтоц, бүтцэд судалгаа хийж, хамгаалалтанд авах ажил зохион байгуулна.

ДБТХ

200

21, 24, 25-р хороодын нутаг дэвсгэрийн ногоон бүс бүхий уулын амуудад байгаль хамгаалах зорилго бүхий морин эргүүл ажиллуулна.

ДБТХ

201

4.6. Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хайрга, шаврын орд ашигладаг иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд  жилбүр үзлэг, шалгалт явуулан, стандартад нийцэхгүй ордуудын үйл ажиллагааг зогсоох, нөхөн сэргээлтийг тусгай төлөвлөгөөний дагуу хийлгэнэ Нөхөн сэргээлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийж, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хяналт тавьж ажиллах, уулын  дайрга хууль  бусаар  ашиглах  үйл  ажиллагааг  таслан зогсоож холбогдох  арга  хэмжээ  авна.

ДБТХ

202

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж  хэрэгжилтийг хангуулна.

МХХ

203

4.7. Хөрс, ус, орчны бохирдлыг багасгахад гадаадын төслийн дэмжлэг авч хамтран ажиллана. “Эрүүл орчин-Эрүүл дүүрэг“ дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

ДБТХ

204

Орчны бохирдлыг багасгах, гэр хорооллын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажилд  Азийн сан ТББ-тай хамтран ажиллан үр дүнг тооцож, олон нийтэд мэдээлнэ.

ДБТХ

205

Гэр хорооллын хороодын бохирын цооног, 00-ыг ариутгалын ажилд  хяналт  хийж, холбогдох арга хэмжээ авна.

 

ДБТХ

206

Хог хаягдлыг ангилан ялгах тогтолцоог нэвтрүүлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, зориулалтын хогны уутны хэрэглээг хэвшүүлнэ.

ДБТХ

207

Зуслангийн хог хаягдлын цэвэрлэгээ,  үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Ам бүрт-эко үйлчлэгч” менежментийг үргэлжлүүлнэ.

ДБТХ

208

4.8. Хог хаягдлыг тээвэрлэх аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулж, Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв, Нийтлэг үйлчилгээний төв, Тохижилт үйлчилгээний компаний материаллаг баазыг нэмэгдүүлэн хур хогийн цэггүй дүүрэг болно. Нийтлэг үйлчилгээний төвийн  гражийн барилгын ажлыг дуусгана.

ДБТХ

209

Хог тээврийн болон авто зам цэвэрлэгээ арчилгааны тусгай зориулалтын техник, хэрэгслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ДБТХ

210

Гэр хорооллын айл өрхийн хогийг сард 2 удаа хашаанаас нь авах ажлыг хэвшүүлнэ.

ДБТХ

211

Хог хаягдал үүсдэг болон үүсч болзошгүй газруудыг камержуулах ажлыг эхлүүлнэ.

ДБТХ

212

Нарангийн энгэрийн хогийн цэгт аюултай хог хаягдал устгах , саармагжуулах байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ.

ДБТХ

213

Хог хаяхгүй байх ухамсрыг төлөвшүүлэх талаар иргэд олон нийт, хувийн хэвшлийнхэнд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны ажлуудыг  зохион явуулна.

ДБТХ

                               Тав. Нутгийн захиргааны байгууллагын ажилд иргэдийн оролцоог

нэмэгдүүлж,  үйлчилгээг  ил тод, хөнгөн шуурхай болгоно.

214

5.1. Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод байлган, иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэн, нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрт иргэдийн санал бодлыг тусган хэрэгжүүлж, төрийн боломжит зарим үйлчилгээг төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх чиглэл баримтлан ажиллана.

 

Хууль тогтоомжийг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчлах ажлыг тухай бүр зохион байгуулж, дүүргийн эрх зүйн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэж, үйл ажиллагаандаа ашиглана.

ЗХХ,

Цагдаагийн

1,2,3-р хэлтэс

215

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон дэргэдэх хэлтэс, албадтай холбогдолтой мэдээллийг төрөлжүүлэн, хувийн хэргийн сан үүсгэнэ.

ЗХХ

216

Дүүргийн мэдээллийн цахим хуудсаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаа болон төрийн үйлчилгээний талаар санал, асуулга явуулна.

ЗХХ

217

Ажлаа  иргэдэд сурталчлах, тайлагнах зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагуудын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулна.

ЗХХ

218

Архивын захирамжлалын баримт бичгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, нээлттэй ил тод хэлбэрээр Тамгын газрын цахим хуудсанд байрлуулах ажиллагааг тогтмолжуулна.

ЗХХ

219

Дүүргийн төрөлжсөн архивыг байгуулж, өрөө, тасалгааны багтаамжийг нэмэгдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж,  техник хэрэгслээр хангана.

ЗХХ

220

1, 14, 15, 17-р хороодын иргэний танхимыг тохижуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.

ЗХХ

221

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргана.

ХМОНХА

222

Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хөдөлгөөнт машинаар алслагдсан байршлын иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

ХМОНХА

223

Төрийн үйлчилгээний цахим /ТҮЦ/ машины тоог нэмэгдүүлэх  асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

ХМОНХА

224

Хороодын (4, 9, 16, 25, 29, 32) иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг нэг цонхны хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХМОНХА

225

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж,  хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилна.

ХМОНХА

226

5.2. Шинээр дүүрэг байгуулах асуудлыг боловсруулан саналыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлнэ. Шинээр дүүрэг байгуулах саналыг холбогдох дээд газарт уламжилна.

 

ЗХХ

227

5.3. Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлдэг ажил, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж,цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.

 

9, 10, 11, 28, 30, 31-р хороодыг өндөр хурдны шилэн кабельд холбоно.

ХМОНХА

228

www.shd.mn цахим хуудасны технологийг шинэчлэн сайжруулж, мэдээ мэдээлэл оруулах ажлыг хялбаршуулна

ХМОНХА

229

Шилэн кабельд холбогдсон хороодыг онлайн сүлжээд холбон иргэний гэр бүлийн байдлын зарим үйлчилгээг иргэдэд хүргэнэ.

Бүртгэлийн

хэлтэс

230

Хуулийн этгээдийн болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн зарим лавлагааг хорооноос олгоно.

Бүртгэлийн

хэлтэс

231

5.4. Дүүргийн нутгийн захиргааны ордон барина. Нутгийн захиргааны ордон барих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар холбогдох газарт уламжилна.

ЗХХ

232

5.5. Бүх хороодыг цогцолбор байртай болгоно. 8-р хорооны байрыг ашиглалтад оруулна. 6,16-р хороодын цогцолбор байр барих хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилна.

ЗХХ

233

5.6. Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх ёсыг бодитой хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдыг сонирхлын зөрчил, авилгад өртөхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт,  зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, урт, богино хугацааны гадаад, дотоодын сургалтанд хамруулна.

ЗХХ

234

Авлига, ёс зүйн талаар сургалт, сурталчилгаа явуулах, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг  хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргуулах, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, бүртгэх ажлыг зохион байгуулна.

ЗХХ

235

Дүүргийн ёс зүйн зөвлөл болон ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны талаар дүүргийн цахим хуудсанд тухай бүр байршуулан ажиллана.

ЗХХ

236

5.7. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, дээрх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ Гэмт  хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  нийтийн хэв журмын эргүүлд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулна.

ЗХХ

237

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхи санаачлагатай оролцсон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг урамшуулах тогтолцоог бий болгоно.

 

ЗХХ

238

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албан бус сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна.

ЗХХ

239

Цагдаагийн 3-р хэлтсийн барилгын өргөтгөл барих асуудлыг холбогдох газарт уламжилна.

ЗХХ

240

ЕБС-ийн сурагчид, их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулна.

ЗХХ,

Цагдаагийн

1,2,3-р хэлтэс

241

Саппоро үйлчилгээний төвийн орчим 24 цагаар иргэдэд үйлчлэх төв /цагдаагийн кабон/-ийн барилга барих асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлнэ.

ЗХХ, Цагдаагийн III хэлтэс

242

Хорихоос өөр төрлийн ялтай болон хугацаанаас өмнө суллагдсан, тэнсэн харгалзах ялтай иргэдийн  нийгэмших,  хөдөлмөр эрхлэх явцад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

ЗХХ,

Цагдаагийн

1,2,3-р хэлтэс

243

Хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн ам, өрхийн  тоог харгалзан, олон нийтийн  цагдаагийн ажилтны  орон тоог нэмэх саналыг зохих байгууллагад хүргүүлнэ.

ЗХХ

244

5.8. “Архигүй баасан гараг” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. “Архигүй Баасан гараг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана.

ЗХХ,

Цагдаагийн

1,2,3-р хэлтэс

245

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын дунд харилцан санал солилцох, зөвлөлдөх уулзалт өдөрлөгийг зохион байгуулна.

ЗХХ,

Цагдаагийн

1,2,3-р хэлтэс

246

5.9. Замын хөдөлгөөний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, автын осол, түүнээс учрах хохирлыг бууруулна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, автын осол, түүнээс учрах хор хохирлыг олон нийтэд таниулж, шаардлагатай байршлуудад мэдээллийн самбар байрлуулна.

ЗХХ,

Замын Цагдаагийн тасаг

247

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт, шаардлагатай байршлуудад авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио болон  явган зорчигчийн хөдөлгөөн хязгаарласан механик хаалт хийлгэх саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

ЗХХ,

Замын Цагдаагийн тасаг

248

Замын хөдөлгөөний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхэд багачуудын дунд  “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой”, “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам” тэмцээнүүдийг  зохион байгуулна.

ЗХХ,

Замын Цагдаагийн тасаг

249

21-р хорооллын гэрэл дохиотой уулзварыг шинээр сэргээн засварлах саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

ЗХХ,

Замын Цагдаагийн тасаг

250

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын бага ангийн хүүхдүүдийг хичээлд ирэх, тарах үед бага дунд оврын нийтийн тээврийн хэрэгслээр зөөвөрлөх ажлыг зохион байгуулна.

ЗХХ,

Замын Цагдаагийн тасаг

251

5.10. Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, гамшгийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учрах хохирлыг бууруулна.

 

Гамшгаас хамгаалах команд штабын болон бусад төлөвлөгөөт бүх төрлийн сургалт дадлагыг зохион байгуулна.

ОБХ,

ЗХХ

252

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг нутаг дэвсгэрийн 100 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад явуулна.

ОБХ,

ЗХХ

253

Хороо тус бүрт гамшгаас хамгаалах загвар төлөвлөгөө боловсруулан батлуулна.

ОБХ,

ЗХХ

254

Үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, үерийн хамгаалалтын далан суваг, ус зайлуулах хоолойг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.

ОБХ,

ЗХХ

255

Онцгой байдлын хэлтсийн техник, хэрэгслийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

ОБХ,

ЗХХ

256

5.11. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжлийн хяналтыг сайжруулах, болзошгүй үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлнэ. Хүнсний болон барилгын материалын үйлдвэрлэлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр  2-оос доошгүй үлгэр жишээ сургалтын бааз бий болгоно.

МХХ

257

5.12. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг орон нутагт сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж биелэлтэнд хяналт тавин иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй хүргэнэ.

 

Цэрэг халалт, татлага, цэргийн насны залуучуудын эрүүлжилтийг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

ЦШ

ЭМТ

258

Дайчилгааны бэлэн байдлын бэлтгэлжилтийг нэмэгдүүлж, дайчилгааны даалгавар биелүүлнэ.

ЦШ

259

Орон нутагт Батлан хамгаалах хууль, тогтоомж сурталчилж иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлнэ.

ЦШ, НХХ

260

Цэргийн жинхэнэ алба хааж байгаа цэргийн алба хаагчдын ар гэрт дэмжлэг тусламж үзүүлж, цэргийн албанаас халагдан ирж байгаа цэргийн алба хаагчдад мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажлын байранд зуучлах, мэргэжил олгох сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

ЦШ

ХХ

261

5.13. Дүүргийн гадаад харилцааг хөгжүүлж, өндөр хөгжилтэй орны хот, дүүргүүдтэй харилцаа тогтоон, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж ажиллана. Хамтын ажиллагаатай гадаадын хот, дүүргүүдтэй үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн бэхжүүлнэ.

ХМОНХА

262

5.14. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр ХЭАХН, ШӨХТГ-тай хамтран ажиллана. Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

ЗХХ

 

 

 

 

 

 

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

СХД-ийн 2015 оны төсөв батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/11

2014.12.11 СХД-ийн 2015 оны төсөв батлах тухай 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сонгинохайрхан дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »