Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сүхбаатар дүүрэг’ Category

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/17

 

дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_19 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_20

Advertisements

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ хуралдааны тэмдэглэлээ ирүүлэв

Posted by budvaabyambaa on 2016/01/15

“Ил тод байдал сан” ТББ-аас явуулсан албан бичгийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-аас Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны төсөв баталсан хуралдааны тэмдэглэлийг ирүүлэв.

СБД-ийн ИТХ-аас ирсэн албан бичиг

Хурлын протоколыг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СБД-ийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг дүгнэх, 2016 оны зорилтыг батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

СБД-ийн эд, засаг, нийгмийн 2015 оны тайлан, 2016 оны зорилт 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СБД-ийн газар зохион байгуулалтын 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2016 оны төлөвлөгөө батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

СБД-ийн газар зохион байгуулалт... тогтоол 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2016 оны төсвийг батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

Төсөв батлах тогтоол 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.  Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

2015 оны төсөв тодотгол тогтоол 1

Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү. Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/10

2015.12.10 СБД-ийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай ИТХ-ын тогтоол 1

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн төсвийн зарлагын 2015-2017 оны төлөвлөгөөний төсөл

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/01

СБД-ийн төсвийн 2015-2017 оны төлөвлөгөөний төсөл_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын хуралдааны тов зарлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2015/11/25

2015.11.25 СБД-ийн ИТХ-ын хуралдаан зарлах тухай (1) 2015.11.25 СБД-ийн ИТХ-ын хуралдаан зарлах тухай (2)

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Захирамж: Гадаад томилолтод 9,9 сая төгрөг зарцуулах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/27

СБД-ийн ИТХ-ын даргын захирамж

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-03-10 Монголын Нутгийн Удирдлагын Нийгэмлэг 9,932,200.0 Гадаад албан томилолт /Сургалтанд хамруулах тухай/

 

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СБД-ийн ИТХ-ын 2015 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөө

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/27

2015 оны батлагдсан төсөв
СБ . СБ дүүргийн ИТХ 1,623,290.70
 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 1,623,290.70
 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 1,623,290.70
 Бараа, үйлчилгээний зардал 808,083.70
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 414,523.20
 Үндсэн цалин 239,297.00
 Нэмэгдэл 92,383.20
 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 82,843.00
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 45,597.50
 Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 37,307.00
 Тэтгэврийн даатгал 29,016.60
 Тэтгэмжийн даатгал 3,316.20
 ҮОМШ өвчний даатгал 4,145.20
 Ажилгүйдлийн даатгал 829
 Эрүүл мэндийн даатгал 8,290.50
 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 347,963.00
 Бичиг хэрэг 7,000.00
 Тээвэр, шатахуун 10,000.00
 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 6,000.00
 Дотоод албан томилолт 10,000.00
 Гадаад албан томилолт 60,000.00
 Ном, хэвлэл 5,000.00
 Эд хогшил худалдан авах 10,000.00
 Багаж, техник, хэрэгсэл 5,000.00
 Тавилга 3,000.00
 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,000.00
 Урсгал засвар 5,000.00
 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 30,000.00
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, 199,963.00
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл 199,963.00
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,000.00
 Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 815,207.00
 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500.00
 Төсөв хоорондын урсгал шилжүүлэг 17,500.00
 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 17,500.00
 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 792,707.00
 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урам 792,707.00
 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 792,707.00
 Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг 5,000.00
 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 5,000.00
 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1,623,290.70
 Төсвөөс санхүүжих 1,623,290.70
 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 42
 Удирдах ажилтан 2
 Гүйцэтгэх ажилтан 40

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2015 оны төсвийн эхний тодотгол

Posted by budvaabyambaa on 2015/04/24

2015.04.24 СБД-ийн 2015 төсвийн 1 дэх тодотгол_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

СБД-ийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан

Posted by budvaabyambaa on 2015/03/25

2015.03.25 СБД-ийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудит_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг, Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2014 оны төсвийн тодотгол

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/29

2014.12.29 СБД-ийн 2014 оны төсвийн тодотгол 1

Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын 2014 оны төсөвт тодотгол хийсэн тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/29

СБД-ийн 2014 оны төсвийн тодотгол 1 Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/18

СБД-ийн 2015 оны төсөв 1 Read the rest of this entry »

Posted in Сүхбаатар дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »