Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод, нээлттэй байдал

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Хан-Уул дүүрэг’ Category

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТОВЧОО (ИТХ-ын хуралдааны үйл явц ба баримт бичиг)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/17

дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_01 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_02 дүүргүүдийн ИТХ-ын карт 2015.03.17_Page_03

Advertisements

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

ХУД-ийн 2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Засаг даргын баталснаар)

Posted by budvaabyambaa on 2016/03/10

2016.01.07. ХУД-ийн 2016 оны ХАА-ын төлөвлөгөө (Засаг дарга)_Page эхлэл (1)

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын хуралдааны тэмдэглэлийн эхний ба сүүлийн хуудас

Posted by budvaabyambaa on 2016/02/18

2016.02.08 ХУД. ИТХ-ын тэмдэглэл (1)

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү. 

Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2016 оны төсвийг батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

2015.12.18 ХУД-ийн 2016 оны төсөв 1

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

ХУД-ийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай тогтоол (хавсралтгүй)

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

ХУД.2014 оны төсөв гүйцэтгэл батлах тухай (хавсралтгүй)

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

ХУД-ийн ИТХ-ын XIII хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

2015.12.18 ХУД-ийн ИТХ-ын 13 р хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

ХУД-ийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг батлав

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

ХУД.Эд.засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 01 (тогтоол) Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

ХУД-ийн ИТХ-ын XIII хуралдааны хэвлэлийн мэдээ

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

ХУД-ИТХ-ын хэвлэлийн мэдээ 1 ХУД-ИТХ-ын хэвлэлийн мэдээ 2 Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

ХУД-ийн дүүргийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

ХУД.2015 оны  хөрөнгө оруулалтын жагсаалт 1 ХУД.2015 оны  хөрөнгө оруулалтын жагсаалт 2

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотгол

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

ХУД.2015 оны төсөвт тодотгол хийх тухай тогтоол 1

Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

2015 онд ХУД-т ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, төсөв

Posted by budvaabyambaa on 2015/12/18

ХУД.2015 оны ОНХС-аар хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалт 1

Read the rest of this entry »

Posted in .НИЙСЛЭЛ ба түүний дүүргүүд, Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөнд хийсэн тодотгол

Posted by budvaabyambaa on 2015/07/09

2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан тогтоол 1 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

ХУД-ийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх зорилтын хэрэгжилт, 2015 оны зорилтын тухай

Posted by budvaabyambaa on 2014/12/18

2014.12.18 ХУД-ийг эд.зас.нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх зорилтын хэрэгжилт 2015 оны зорилтын тухай 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.  

Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүргийн 2015 оны төсвийн төсөл, хавсралтууд

Posted by ИТХ on 2014/12/18

Хан-Уул. 2015 оны төсвийн төслийн материалууд_Page_01

Enter a caption

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »

ХУД-ийн эдийн засаг, нийгмийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2013 оны зорилт батлах тухай

Posted by budvaabyambaa on 2012/12/12

2012.12.19 ХУД-ийн эд.зас.нийгмийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх үйл.а-ны хөтөлбөр 2013 оны зорилтын тухай 1

Үргэлжлэлийг эндээс үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: , | Leave a Comment »